Vinderprojekt

Nursing the Care

At skabe sundhed med multigenerationelt boligfællesskab

Videointroduktion til "Nursing the Care"

Introduktion

Nursing the Care er et nyskabende initiativ som gerne vil flette sundhedsydelser, personale og omfattende pleje ind i de boligområder som behøver det mest. Ved at tage vare på de mennesker som tager sig af os, kan vi skabe en positiv cyklus der inkluderer ældre personer og flere generationer. Det er dét vi sammen ønsker at gøre i Axelborg.

Nødvendigheden af sundhedsorienterede boligkvarterer

Nursing the Care vil gerne prioritere sundhedsydelser i boligområderne hvor stigning i antallet af ældre, som i resten af samfundet, også findes. Vi må skabe inkluderende, tilgængelige og multigenerationelle boligformer, og inspirere fremtidens sundhedspersonale. I 2060 vil en tredjedel af alle europæere være over 65 år. Ligesom andre europæiske lande står Danmark over for en voksende mangel på plejepersonale, og plejehjemsomkostningerne er en byrde for kommunerne. Boligomkostninger for sygeplejersker er på et rekordlavt niveau, mens Frankrig og Tyskland oplever udbredt mangel på læger. Moderne sundhedspleje bidrager til længere levetid, men mange ældre oplever isolation, ensomhed og kognitiv tilbagegang. Der behøves social kontakt og borgerdeltagelse. Overbelastede velfærdssystemer har brug for medfølende lokalsamfund.

Figur 1: Nursing the Care bringer aktive ældre og integrerede sundhedstjenester tættere på hinanden for at forny vores sociale boliger.

Den danske aldersudvikling og manglen på sundhedspersonale

Danmark oplever, som resten af Europa, væsentlige demografiske ændringer. Antallet af ældre vokser hastigt. 21% af Danmarks befolkning vil i 2023 være 65 år og derover.

Sideløbende med stigningen i antallet af ældre kæmper sundhedssektoren med mangel på uddannet personale, både sygeplejersker og læger. Danmark mangler omtrent 4.000 sygeplejersker og 1.000 læger, hvilket yderligere belaster landets sundhedssystem. Antallet af manglende sygeplejersker forventes i 2030 at nå op mellem 6.500 og 9.000.

Figur 2: Mangel på sundhedspersonale

Hvordan kan vores kvarter inspirere den næste generation af sundhedspersonale? Health Workforce Plan 2019 rapporterede, at der vil være behov for op til 9.000 ekstra sygeplejersker inden 2030. Kilde: Eurostat.

Figur 3: Frivillig arbejde

Hvordan kan vi opnå en bæredygtig synergi med aktive frivillige på 65 år eller ældre? Der er behov for at nedtone specialiseringer, men samtidig undgå at overskride hinandens roller. Dette er en vigtig organisationsændring, der bør finde sted lige der, hvor vi bor. 1/3 af personer på 65 år eller ældre arbejder frivilligt. Kilde: Eurostat.

Figur 4: 65+ som lever alene i Danmark

Næsten halvdelen af danskere på 65+ lever alene i dag. Det er den højeste sats i Europa.

Det er bemærkelsesværdigt at aktive ældre over 65 år bidrager væsentligt til den danske frivillige arbejdsstyrke: 43% deltager i frivilligt arbejde, hvilket er et tydeligt bevis for denne demografiske gruppes borgerengagement og bidrag til fællesskabet. Det er også nævneværdigt at 10% af beboerne i de danske almene boligforeninger har en baggrund i sundhedsplejen. Ensomhed er et af de største problemer knyttet til stigende alderdom, og vi kan hjælpe med bedre mental sundhed ved at lade folk blive boende længere uden for ældreplejen, i et omsorgsfuldt og støttende fællesskab.

Disse tendenser viser vigtigheden af Nursing the Care’s formål: at designe et boligmiljø som fremmer bæredygtige, intergenerationelle og sundhedsorienterede lokalsamfund. Der er akut behov for at finde løsninger på problemerne med en aldrende befolkning og manglen på sundhedspersonale. Men der ligger også muligheder foran os; vi kan udnytte potentialet hos de aktive ældre, og generelt skabe innovative løsninger som vil forme fremtiden for vores byer. Voldsomme demografiske udviklinger kræver en bæredygtig tilgang til det at blive gamle sammen. At leve og dø er vores allesammens ansvar; vores boligmiljøer bør afspejle dette. Historisk har sundhedsfokuseret arkitektur spillet en strategisk rolle. Vi foreslår at man placerer sundhed, alderdom og døden i centrum af vores sociale liv og fællesskaber.

Bidrag til intergenerationelle almene boligområder

Vi vil forsyne eksisterende almene boligområder med faciliteter der kan skabe blivende værdier i sundhedsorienterede, intergenerationelle boligfællesskaber.

Vi sigter mod at styrke civilsamfundet ved at placere sundhedsrelaterede projekter lige dér hvor folk lever. Vi vil med en aldersvenlig tilgang bringe sygeplejersker og hjemmehjælpere tættere på den befolkning som de er uddannet til at hjælpe, og derved minimere transporttid til arbejdet, og skabe nye modeller for boligfællesskab. Planlægning af byområder med øje for fællesskabets sundhed vil give muligheder for studerende, unge færdiguddannede, samt ufaglærte.

Købeindekset for sundhedssektoren er i mange byer rekort lav, og mange har ikke råd til at købe et sted at bo tæt på deres arbejdsplads.

Heidi Engesland Samuelsen. Billede af: Stein Bjørge.

Figur 5: Nursing the Care kritiserer de adskilte institutionaliserede levevilkår for vores ældre, og sigter mod at skabe en ny model, der er mere forbundet med vores dagligdag.

Vi ønsker at designe nye steder, der skifter fra at være institutioner til at være nabolag. 80% af sundhedsfaktorerne sker uden for den medicinske pleje, og vores boliger er der, hvor vi skal ligge vores fokus.

Figur 6: Et typisk sundhedscenter er bygget op omkring et program, som et distrikt vil få gavn af. Hvordan kan vi finde nye synergier, der er inkluderende og økonomisk bæredygtige?

Dette projekt implementeres i tre faser, og er designet til at flette innovative og nytænkte sundhedsydelser sammen med boligfællesskabet. Derved sikres økonomisk overkommelige boliger og en mangfoldig generationssammensætning:

  1. Deltagelse i lokalsamfundet: At besøge udvalgte steder og starte en dialog med lokalsamfundet ved at lade folk medvirke i forskellige initiativer; en dokumentarfilm; et værksted hvor det fysiske Nursing the Care-stof til udstillingen skal laves; og på boligdagen et musikalsk arrangement med musikterapeuter.
  2. Analyse af stedet: Gennem research prøve at forstå de udfordringer og muligheder som ligger i en sammensmeltning af sundhed og intergenerationelle koncepter med de forhåndenværende fysiske rammer.
  3. Fremlæggelse af forslag: At udvikle et omfattende projektforslag, som indeholder design, boligtypologier, mobilitet, samt en økonomisk model.

Billede 2: LOCALs kontor. Sundhedseksperter, Bergen. Fra venstre: Anna Helle-Valle, Anne-Grete Strøm Erichsen, Wolfgang Schmid, Tina Larsen og Sebastian von Hofacker.

"Hvordan kan vi skabe forandring uden at sænke kvaliteten i sundhedsplejen, og uden at de sociale skel blot vokser sig endnu større?"

Billede 3: Lokalt fællesskab i beboerhuset, Axelborg

"Mit ønske er at vi kan få et godt fællesskab her i Axelborg, og at vi kan skabe lejligheder som man kan blive gammel i. Hvor man kan få hjælp når man har brug for det."

Billede 4: Ides & Sebahat i fælleshaverne, Axelborg

"Jeg føler at vi mangler udendørs steder hvor vi kan sidde når vi bliver ældre. Vi er meget indenfor i vores lejligheder, vi behøver steder udenfor hvor man kan sidde og se på folk der går forbi."

Billede 5: Steffen & Sten i Blå Kors’ Café, Axelborg

"Er det muligt at lave nogle stier eller forbindelser som kan åbne stedet op? Så det mere bliver en fælles, samlet ting, i stedet for bolig og plejehjem hver for sig?"

Billede 6: Anette & Betina, Blå Kors Genbrug, Axelborg

"Frivilligt arbejde kan være et supplement, men vi må tænke på helheden; hvordan sørger vi for at alle i området har samme sundhedsniveau?"

Billede 7: Alice, sygeplejerske, Axelborg

Fra vores forslag: "Vi må inspirere den næste generation af sundhedspersonale til at åbne op for mulighederne i nye intergenerationelle boligfællesskaber."

Handlingsforslag til et sundhedsbaseret projekt

At inkorporere sundhedselementer i den almene boligsektor er en kernedel af vores strategi. Vi vil skabe et multigenerationelt boligrum med en robust sundhedsbaseret infrastruktur. Vores model fremlægger praktiske løsninger til implementering i eksisterende almene boligområder, for at fremme et intergenerationelt fællesskab bygget på tre centrale koncepter:

  1. Bolig: At udvikle nye typologier for almene fællesboliger, indrettet med henblik på både personer med uddannelse og ufaglærte, og med hensyntagen til ældre medborgere og deres plejere. At ombygge to families lejligheder til otteværelses enheder ved at bruge assisted-living modellen. At redesigne toværelses lejligheder til aktive ældre som er førstegangskøbere, og skabe lejligheder til folk som køber en bolig for sidste gang.
  2. En aktiv stueetage: At oprette sundhedsorienterede faciliteter i stueetagen af en boligblok, såsom fysioterapi, spillested og genoptræningscenter.
  3. Større tiltag: At blidt integrere store plejecentre i de eksisterende boligområder, så de bliver en central del af fællesskabet.
  4. Nye flyttemønstre: Kommunal og regional spredning af sundhedsydelser og boliger til sundhedspersonale.

Figur 7: Vi tilpasser eksisterende boligområder med et nyt tilbud, der skaber varig værdi for et sundhedsbaseret flergenerationsfællesskab.

At væve velfærdens stof ind i Axelborg

"Neighbourhood for Generations" bliver udstillet i Velux’ Living Places fra 29. juni til 31. oktober 2023. Det danske Research Center for Social Urban Modelling (SUMO) er kurator. Udstillingen er åben for nysgerrige besøgende døgnet rundt. Som startskuddet på vores projekt præsenterer vi en totemcirkel viklet ind i stof lavet i Axelborg.

Nursing the Care-stoffet er resultatet af en række workshops i Axelborg. Det var et samarbejde mellem beboere, skolebørn fra Horsens, den boligsociale helhedsplan Botrivsel, samt Blå Kors’ Genbrug Horsens, som ligger lige ved siden af Axelborg og er Danmarks største genbrugscenter. Dette nye klæde af stof starter processen med at skabe varige forbindelser mellem vores lokalsamfund, sociale organisationer, frivillige og almene boligforeninger. Det er viklet rundt om vores totem og er en opfordring til at skride til fælles handling.

Tekstilet er vævet sammen af stoffer som alle deltagerne kom med, og som genbrugscentret klippede til lige strimler. Der er ingen begyndelse eller ende på stoffet, og mønstret er en åben invitation til at væve sammen.

Billede 8: At væve nye relationer manifesteres gennem en deltagerorienteret proces, der skaber grund til at mødes og grund til at blive.

Det vævede tekstil er lavet af brugte stofrester fra alle deltagerne. Der er ingen begyndelse eller slutning, og mønstret er en åben invitation til at væve sammen.

Konklusion

Sundhedsbaseret arkitektur har spillet en strategisk rolle på vigtige tidspunkter: Fra Epidauro, til Haussmanns kloaksystemer efter 1800-tallets koleraepidemi, til de finske sanatorier efter tuberkulosens hærgen. Vi tror på at begrebet folkesundhed skal udvides til at betyde: Et godt liv, værdig alderdom og død i et fællesskab bestående af mennesker i alle aldre. Vi må bringe disse elementer tilbage i midten af vores sociale liv og lokalsamfund. Og vi tror på at det må ske lige dér hvor vi bor, lige her og nu.

Figur 8: Nursing the care finder nye muligheder mellem nøgleaktørerne i projektet: aktive ældre, sundhedsprofessionelle, omsorgspersoner og ældre med behov for pleje, for at definere et nyt sundheds økosystem, der hvor mennesker har mest brug for det.

Team

LOCAL med Silje Lockert, Kjartan Neckelmann, Sofya Markova, Elida Mosquera, Jerome Picard, Miriam Sharp Pierson.
Anna Helle-Valle
Sebastian Von Hofacker

Med støtte fra:
Botrivsel med Bettina Bach, Annette Langgaard, Islim Kilic, Katrine Dethlefsen, Nasli Aslan
Albo med Steen Rosvang Andersen, Steffen Møller Borgbjerg
Social Craft Café
Axelborg Afdelingsbestyrelse, Linda Brammer Mikkelsen, Bente Sørensen, Louise Milo Brammer Tromborg
Genbrug Horsens Blå Kors
BL – Danmark Almene Boliger
Til LBF – Landsbyggefonden

LOCAL går forrest når det handler om at skabe inkluderende og multigenerationelle levemåder. LOCAL har stærkt fokus på at skabe steder hvor man kan trives mens man bliver ældre, og har fået anerkendelse for deres prisvindende koncept, Greymatter. Sebastian von Hofacker er ekspert i palliativ pleje og akademisk leder på Verdighetsenteret i Bergen. Anna Helle-Valle er psykolog og arbejder for Aldring og Helse og Siste Kapittel. Sammen er vi en stærk gruppe af eksperter der gerne vil promovere en ny tilgang til det at blive gammel. Vi sigter efter at skabe miljøer som sætter velvære, værdighed og inklusion i højsædet, og vil gerne være med til at forme hvordan vi i fremtiden skal bo sammen som ældre.

Besøg udstilling

På udstillingen “Neighbourhoods for Generations” hos VELUX Living Places kan du udforske vinderidéerne og blive klogere på fortiden og fremtiden for dansk alment boligbyggeri.

Oplev Living Places Copenhagen: Besøg de fem åbne pavilloner og få adgang til de to færdige udstillingsboliger i fuld størrelse.

Living Places Copenhagen, bygget af VELUX i samarbejde med EFFEKT, Artelia og Enemærke & Petersen, viser, hvordan man kan bygge boliger med en CO2-udledning på kun 3,8 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år - tre gange lavere end den nuværende danske lovgivning på 12 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år.

Åbningsperiode
29. jun. 2023 - 30. sep. 2024
Åbningstider
Offentlig udstilling
Åben 24 timer i døgnet
Sted
VELUX Living Places
Otto Busses Vej 29A
2450 København SV